Privacy policy

Dit is de website van Vandenbulcke verzekeringen
Ons postadres is Sint Jansstraat 13 - 8840 Staden
Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is 0476.337.997 
Ons bedrijf is gevestigd op dit adres: Sint Jansstraat 13 - 8840 Staden

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid
Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's
 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
   

Deze informatie wordt gebruikt: 

 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden indien u zelf aangaf dat u deze wilt ontvangen via opt-in. 

Veiligheid 
Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?
Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

 

Indien u akkoord gaat met onze opt-in bij de formulieren op onze website: 

 • Als u ons uw postadres via het web meedeelt kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres
 • Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw nummer meegedeeld heeft. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Als u ons uw bankgegevens via het web meedeelt zullen die enkel gebruikt worden voor de financiële transacties die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons bedrijf en uzelf.
   

 

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met: - ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.
 

 

Bewaartermijn van uw gegevens?
Vanaf het einde van de overeenkomst loopt een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen.

 

Disclaimer
Deze site is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op deze site. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. 
Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter inlichting, zonder contractuele verbintenis of garantie van onzentwege en kunnen op elk moment gewijzigd worden.

 

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

 1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN
  1. INFORMATIE OVER BEGRIP VERZEKERINGSBEMIDDELING
   “Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.
    
  2. NUMMERS VAN DE TAKKEN EN DE TITULATUUR
   1: Ongevallen;
   2: Ziekte;
   3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;
   4: Casco rollend spoorwegmaterieel;
   5: Luchtvaartuigcasco;
   6: Casco zee- en binnenschepen;
   7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;
   8: Brand en natuurevenementen;
   9: Andere schade aan goederen;
   10: BA motorrijtuigen;
   11: BA luchtvaartuigen;
   12: BA zee- en binnenschepen;
   13: Algemene BA;
   14: Krediet;
   15: Borgtocht;
   16: Diverse geldelijke verliezen;
   17: Rechtsbijstand;
   18: Hulpverlening;
   21: Levensverzekeringen – niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
   22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
   23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
   26: Kapitalisatieverrichtingen;
   27: Beheer van
   collectieve pensioenfondsen.
    
  3. POLISVOORWAARDEN
   Bekijk ons documentcenter
    
 2. INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID
  De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.
   
  1. WETGEVEND KADER
   Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID -gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
    
  2. WELKE BELANGENCONFLICTEN?
   Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:
   • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
   • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
   • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
   • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
   • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
   • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
   • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;
    
  3. WELKE MAATREGELEN NEEMT ONS KANTOOR?
   Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:
   • Een interne instructienota;
   • Een aangepast verloningsbeleid;
   • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
   • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de
   bescherming van de belangen van de klant;
   • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
   • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
   • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.
    
  4. WAT IS DE PROCEDURE?                                                    
    

   Procedure

  5. SPECIFIEKE TRANSPARANTIE
   Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.
    
 3. VERGOEDING
  Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.
   
 4. KLACHTENCLAUSULE
  Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as www.ombudsman.as * wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 

Leadinfo

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.